අනුරාධපුර කටුකැලීයාව, ගල්කඩවල ග්‍රාමයේ පිහිටි රම්‍යභූමි ව්‍යාපාරය ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව නගා සිටවීම සදහා ඔවුනගේ නිෂ්පාදන මිලදී ගනිමින්  ගුණත්මකභාවය හා නැවුම්බව ආරක්ෂාවන පරිදි  සකස් කර ඔබට සාධාරණ මිලට ලබාගැනීමට පහසුකම් සකසා ඇත.

Delivery

your purchased items will be delivered to your door step.

Quality

you can get high quality products from Ramyaboomi

Healthy

All products are genuine fresh food items.

Categories